ไทย English++ สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ www.ThanachartSec.com ครั้งแรก กรุณายืนยันตัวตนและกำหนดรหัสผ่านใหม่ก่อนเข้าใช้งาน เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่และมีการปรับระบบการเข้าสู่ระบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป  ++        
   
การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

เอกสารการเปิดบัญชี

 บุคคลธรรมดา

เอกสารการเปิดบัญชี
ที่ลูกค้าต้องลงนาม
หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 1. ใบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน*
 3. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก
     (ถ้าต้องการทำการหักบัญชีเงินฝาก
      อัตโนมัติ)*
 4. ค่าอากรแสตมป์ 60 บาท
 2. เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

 3. กรณีลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องกรอกแบบฟอร์ม
     W-8BEN เพื่อประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้ที่ ไม่ได้มีถิ่นฐานอยู่ใน
     ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 นิติบุคคล

เอกสารการเปิดบัญชี
ที่ลูกค้าต้องลงนาม
หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 1. ใบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯจดทะเบียน
     บริษัทออกไม่เกิน 1 เดือน
 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
     ระบุประเภทบัญชี วงเงิน
 3. สำเนาบัตรประชาชน ของกรรมการ
     บริษัท ผู้มีอำนาจลงนาม
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการบริษัท
     ผู้มีอำนาจลงนาม.
 5. ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการบริษัท
 6. ค่าอากรแสตมป์ 60 บาท
 2. เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 3. กรณีลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องกรอกแบบฟอร์ม 
    W-8BEN เพื่อประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้ที่ ไม่ได้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศ
     สหรัฐอเมริกา

กรณีมีบัญชีหลักทรัพย์ซื้อขายหุ้นไทยแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารตาม *

ประเภทบัญชี

ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยเปิดบัญชีประเภทฝากเงิน (Cash Balance) คือ บัญชีที่ลูกค้าต้องฝากเงินเข้ามายังบริษัทฯ เต็มจำนวนก่อนทำรายการซื้อเท่านั้น โดยลูกค้าจะสามารถซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศได้เท่ากับจำนวนเงินที่ลูกค้าได้ฝากไว้กับทางบริษัทฯ

การอนุมัติเปิดบัญชี

การอนุมัติเปิดบัญชีจะใช้เวลาประมาณ 1-3 วันทำการ หลังจากอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบ