ไทย English++ สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ www.ThanachartSec.com ครั้งแรก กรุณายืนยันตัวตนและกำหนดรหัสผ่านใหม่ก่อนเข้าใช้งาน เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่และมีการปรับระบบการเข้าสู่ระบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป  ++        
   การเปิดบัญชีอนุพันธ์ สำหรับลูกค้าเดิม

เอกสารการเปิดบัญชีสำหรับลูกค้าเดิมที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับธนชาตอยู่แล้ว ประกอบด้วย

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนา Bank Statement อย่างน้อย 3 เดือน หรือหลักฐานทางการเงินอื่นๆ เพื่อประกอบการ พิจารณาวงเงิน
 • กรณีมีการมอบอำนาจ ต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ 1 ชุด  และ KYC ของผู้รับมอบอำนาจ
 • สำเนาใบรับรองผ่านการอบรมความรู้ด้านตราสารอนุพันธ์ (ถ้ามี)

การเปิดบัญชีอนุพันธ์ สำหรับลูกค้าใหม่

หากท่านยังไม่เคยมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บล.ธนชาต และประสงค์จะเปิดบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์ทางอินเทอร์เน็ตกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดอิเลคทรอนิคส์ ที่หมายเลข
โทรThanachart Contact Center : 0-2056-8888 โดยตรง เพื่อทำการเปิดบัญชีให้แก่ท่าน

หลักฐานการขอเปิดบัญชีสำหรับลูกค้าใหม่บุคคลธรรมดา มีดังนี้

 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • แสดงทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • Bank Statement อย่างน้อย 3 เดือน หรือหลักฐานทางการเงินอื่นๆ พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • กรณีมีการมอบอำนาจ แสดงบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้างอย่างละ 2 ชุด
 • สำเนาใบรับรองผ่านการอบรมความรู้ด้านตราสารอนุพันธ์ (ถ้ามี) และ KYC ของผู้รับมอบอำนาจ
 • ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

หลักฐานการขอเปิดบัญชีสำหรับลูกค้าใหม่นิติบุคคล มีดังนี้

 • หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และข้อบังคับบริษัท ย้อนหลังไม่เกิน 30 วัน
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • รายงานการประชุม
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม

Clickรายละเอียดอัตราคอมมิชชั่นในการซื้อขายตราสารอนุพันธ์


Clickรายละเอียดระดับเงินหลักประกันในการซื้อขายตราสารอนุพันธ์


Clickลงทะเบียนเพื่อขอใช้ระบบตราสารอนุพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต


Clickดาวน์โหลดใบคำขอเปิดบัญชีตราสารอนุพันธ์