ไทย English



แจ้งระงับบริการ : เนื่องจาก บล.ธนชาต จะทำการทดสอบระบบ โดยนักลงทุนไม่สามารถ Login เข้าสู่ระบบซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ในวันศุกร์ที่ 18 เม.ย. 57 เวลา 22.30 น. - วันเสาร์ที่ 19 เม.ย. 57 เวลา 23.00 น. บริษัทฯต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ / IPO Stock: หุ้น "ICHI" บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะเข้าทำการซื้อขายในวันที่ 21 เมษายน 2557 เป็นวันแรก โดยมีราคา IPO อยู่ที่ 13.00 บาทต่อหุ้น 


       




การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทเริ่มดำเนินการในนาม บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด ตั้งแต่ปี 2523 ต่อมาในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2540 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท) ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด(มหาชน) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการแยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน โดยวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 บริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด(มหาชน) ได้โอนการดำเนินธุรกิจในส่วนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ พร้อมทั้งสินทรัพย์มูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาท มายังบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ได้แก่ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 2,600 ล้านบาท และภายหลังจากการแยกการประกอบธุรกิจ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

ในปี 2550 ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) (ธนาคารธนชาต) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ
ทุนธนชาต ร้อยละ 99.36 และผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้น ร้อยละ 0.64 ได้ทำการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย เอเชีย ลิมิเต็ด(The Bank of Nova Scotia Asia Limited: Scotiabank)(โนวาสโกเทีย) ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 โดยทุนธนชาตลดสัดส่วน การถือหุ้นลงอยู่ที่ร้อยละ 74.48 และผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 0.54 ในขณะเดียวกันทุนธนชาตได้จำหน่ายเงินลงทุน โดยการโอน ขายหุ้นสามัญของทุนธนชาตที่ถืออยู่ในบริษัท ย่อยที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนจำนวน 8 บริษัท รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด(มหาชน) ให้แก่ธนาคารธนชาต ส่งผลให้ธนาคารธนชาต เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทสัดส่วนร้อยละ 99.99

 254925502551255225532554
ดัชนีราคาหลักทรัพย์679.84858.1449.96
734.51
1,032.76
1,025.32
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)16,28117,43616,118
18,226
29,066
29,473
การเจริญเติบโต (%)-1.05%6.36%-7.56%13.08%
59.47%
1.40%
หลักทรัพย์ธนชาต (TNS)      
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)1,0851,2161,2821,557
2,305
2,267
การเจริญเติบโต (%)25.39%12.07%5.43%21.45%
48.02%
-1.66%
ส่วนแบ่งการตลาด3.31%3.49%3.98%4.27%
4.51%
4.43%
อันดับ121177810
จำนวนโบรกเกอร์ทั้งหมด373838343433