ไทย English++ สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ www.ThanachartSec.com ครั้งแรก กรุณายืนยันตัวตนและกำหนดรหัสผ่านใหม่ก่อนเข้าใช้งาน เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่และมีการปรับระบบการเข้าสู่ระบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป  ++        
   บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)  ตระหนักว่าการคอร์รัปชั่นส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและสร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงทั้งด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และไม่เป็นที่ยอมรับ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งทำให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายขาดความเชื่อมั่นต่อองค์กร บริษัทฯ จึงถือเป็นหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ และพร้อมที่จะร่วมมือ และสนับสนุนกับภาครัฐบาลและภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560  ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัท รวมถึงบุคคลภายนอกที่เป็นตัวแทนทางธุรกิจของบริษัท ถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) และได้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการเพื่อการขอรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“คณะทำงาน CAC”) 


บริษัทฯ จึงขอประกาศบังคับใช้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2560

Clickคลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลนโยบายต่อต้านการคอร์รับชั่น