ไทย English++ สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ www.ThanachartSec.com ครั้งแรก กรุณายืนยันตัวตนและกำหนดรหัสผ่านใหม่ก่อนเข้าใช้งาน เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่และมีการปรับระบบการเข้าสู่ระบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป  ++        
    
แบบฟอร์ม
Download

 แบบฟอร์มการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์  Download
 แบบฟอร์มการเปิดบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์Download
สัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภทมาร์จิ้น Credit BalanceDownload
แบบฟอร์มฝากเงินหลักประกัน (Bill Payment Slip)Download
 แบบฟอร์มการขอถอนเงิน สำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Download
 แบบฟอร์มขอถอน / โอนหลักทรัพย์ / เปลี่ยนสถานะหลักทรัพย์ Download
 แบบฟอร์มคำขอให้ออกใบหลักทรัพย์Download
 แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์  Download
 แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์Download
 แบบสอบถามสถานะความเป็นบุคคล/นิติบุคคลอเมริกัน (FATCA) Download
แบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) Download
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองยอดทรัพย์สินคงเหลือ/รายงานการซ้ือขายหลักกทรัพย์Download