ไทย English++ สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ www.ThanachartSec.com ครั้งแรก กรุณายืนยันตัวตนและกำหนดรหัสผ่านใหม่ก่อนเข้าใช้งาน เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่และมีการปรับระบบการเข้าสู่ระบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป  ++        
   บริษัทให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายสัญญาล่วงหน้าและตราสารอนุพันธ์ พร้อมให้บริการข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดอนุพันธ์แก่ลูกค้า เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

ปัจจุบันมีบริการซื้อ/ขายตราสารอนุพันธ์ 2 รูปแบบ ได้แก่

 1. บริการซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดตราสารอนุพันธ์
 2. บริการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต www.TNSitrade.com ด้วยข้อมูลแบบ Real Time และสามารถติดตามความเคลื่อนไหว portfolio ของตัวเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Clickคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดการเปิดบัญชีตราสารอนุพันธ์


รู้จักตราสารอนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์ มีลักษณะเป็นสัญญา หรือข้อตกลงที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการที่จะซื้อหรือขายสินค้าในราคา ปริมาณ และเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ โดยมีการส่งมอบสินค้ากันในอนาคต และมูลค่าของอนุพันธ์ขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินค้าที่ตกลงซื้อขาย

ตราสารอนุพันธ์มีหลายประเภท แต่ที่มีซื้อขายใน บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) มีอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน คือ สัญญาฟิวเจอร์ส (Futures) และสัญญาออปชั่น (Options)

Futures หมายถึง สัญญา ที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงสัญญาที่จะซื้อขายสินทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคต โดยได้ตกลง
ราคาและจำนวนไว้ตั้งแต่วันเริ่มทำสัญญา ซึ่งราคาที่มีการตกลงกันไว้นี้ เรียกว่า “FUTURES PRICE” ฐานะของ
ผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกเป็น

 • “ผู้ซื้อฟิวเจอร์” : Long Position
 • “ผู้ขายฟิวเจอร์” : Short Position

โดยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะมีภาระผูกพันที่ต้องทำตามสัญญา คือผู้ซื้อจะต้องซื้อสินค้าในราคาและจำนวนที่ตกลงกันไว้
และผู้ขายก็ต้องขายสินค้าตามจำนวนและราคาที่ตกลง ไม่ว่าราคาของสินค้าในวันที่ครบกำหนดสัญญาจะแตกต่าง
จากที่เคยตกลงไว้ก็ตาม

Options หมายถึง สัญญาที่ให้สิทธิแก่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งที่จะเรียกให้คู่สัญญาอีกฝ่ายซื้อหรือขายสิทธิ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต ตามจำนวนและราคาตามที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยผู้ได้สิทธินี้จะใช้สิทธิก็ได้

สินค้าในตลาดอนุพันธ์

 1. SET50 Index Futures
 2. SET50 Index Options
 3. Single Stock Futures
 4. 50 Baht Gold Futures
 5. 10 Baht Gold Futures
 6. 5Y Gov Bond Futures
 7. 3M BIBOR Futures
 8. USD Futures
 9. RSS Futures
 10. Gold-D Futures

Click คลิกที่นี่เพื่อดูคำศัพท์ที่ควรรู้ในการซื้อขายตราสารอนุพันธ์เพิ่มเติม


การปรับมูลค่าตามราคาตลาด การวางหลักประกันและค่าธรรมเนียม

การปรับฐานะประจำวัน โดยทำการคำนวณมูลค่าตลาด (Mark to Market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส และออปชั่น รวมถึงผลกำไรหรือขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเพื่อทำการปรับมูลค่าหลักประกัน ของลูกค้าทั่วไปอย่างน้อยทุกสิ้นวันทำการ หากพบว่าหลักประกันของลูกค้าที่นำมาวางต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (MM) ให้ดำเนินการตามกระบวนการ Call Margin

ระดับเงินหลักประกัน

การวางหลักประกัน (Margin Requirement) สำหรับลูกค้ารายย่อย (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป) 
Clickคลิกที่นี่เพื่อดูอัตราการวางหลักประกัน
อัตราค่านายหน้าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

อัตราค่านายหน้าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับลูกค้ารายย่อย (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป)
Clickคลิกที่นี่เพื่อดูอัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
อัตราค่านายหน้าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนแจ้งลูกค้าทุกท่าน เกี่ยวกับข้อกำหนด เรื่องลักษณะการส่งคำสั่งซื้อขายที่อาจเข้าข่ายเป็นคำสั่งไม่เหมาะสม
ของทางตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โปรดระมัดระวังในการส่งคำสั่ง ดังต่อไปนี้

1.ทำการส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดในช่วงก่อนเปิดตลาด (Pre–open) ในปริมาณสูง โดยไม่มีความประสงค์ที่จะซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น
จริงหรือทำการส่งคำสั่งซื้อขายด้วยราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายที่ดีที่สุดและเมื่อจะมีการจับคู่ซื้อขายเกิดขึ้นก็ทำการแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งนั้นทันที ซึ่งระดับราคา
หรือปริมาณคำสั่งซื้อขายดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการคำนวณหาราคาเปิดและสภาพการซื้อขายตามปกติของตลาด (Entering Orders Without Intent to Trade)

2.ทำการส่งคำสั่งซื้อขายหรือทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใด ซึ่งน่าจะทำให้หรือทำให้บุคคลทั่วไปเกิดความสำคัญผิดในราคาหรือปริมาณของการซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้านั้น (False or misleading appearance)

3.ทำการส่งคำสั่งซื้อขายหรือทำการซื้อขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดที่อาจมีหรือมีผลเป็นการสร้างราคา หรือส่งผลให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นเปลี่ยนแปลง
หรือไม่เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปกติของตลาด (Price Manipulation)

4.ทำการส่งคำสั่งซื้อขายหรือทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดที่อาจเป็นการจับคู่ซื้อขายระหว่างกันของบุคคลเดียวกันหรือระหว่างกลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน
หรือเป็นการจับคู่ซื้อขายระหว่างบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายเป็นบุคคลคนเดียวกัน (Wash trades)

5.ทำการส่งคำสั่งซื้อขายหรือทำรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดในช่วงเวลาซื้อขายก่อนปิดตลาด ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา เพื่อใช้ในการชำระหนี้
ประจำวัน (Daily Settlement Price)เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการถือครองฐานะในสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเรียกวางหลักประกันเพิ่ม
(Margin Call) เมื่อหลักประกันที่วางไว้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเนื่องมาจากราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เปลี่ยนแปลงไป (Marking the close)

6.ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดในขณะเดียวกันกับทำการซื้อขายสินค้าอ้างอิง (Underlying) หรือทำการซื้อขายใด ๆ ที่อาจมีหรือมีผลต่อตัวแปร (Index)
ทั้งนี้ผลจากการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เปลี่ยนแปลงไปของราคาสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรจะเป็นประโยชน์ต่อการถือครองฐานะในสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น
(Inter-Market Manipulation)

ทั้งนี้แนวทางการส่งคำสั่งซื้อขายหรือทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้างต้น หมายรวมถึงการส่งคำสั่งซื้อขาย หรือทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดไม่ว่า

โดยตนเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ร่วมกันหรือต่างได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง หรือไม่เปลี่ยนแปลงของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นหรือราคาสินค้าอ้างอิง หรือตัวแปร (Pool)

บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือมายังลูกค้าทุกท่าน ในการถือปฎิบัติตาม ข้อกำหนดของทาง ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเคร่งครัด

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ติดต่อ ฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์ โทร. 02-217-8777