ไทย English++ สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ www.ThanachartSec.com ครั้งแรก กรุณายืนยันตัวตนและกำหนดรหัสผ่านใหม่ก่อนเข้าใช้งาน เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่และมีการปรับระบบการเข้าสู่ระบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป  ++        
    • พ.ศ. 2557

  บริษัทผ่านการรับรองการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557

  เปิดสาขาใหม่ 3 สาขา ได้แก่ ลำปาง พระนครศรีอยุธยา และนครพนม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสาขาทั้งสิ้น 38 สาขา

 • พ.ศ. 2556

  บริษัทได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ระยะสั้นที่ออกใหม่ในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่จากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

 • พ.ศ. 2555

  บริษัทได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์จากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 โดยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 ใบสำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์รุ่นแรกของบริษัทได้ทำการเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก (Direct Listing) จำนวน 2 หลักทรัพย์ คือ ADVA16CA, CPF16CA

 • พ.ศ. 2554

  บริษัทเปิดให้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทโลหะเงิน (Silver Futures) และขยายเวลาการให้บริการซื้อขายในช่วงกลางคืนเฉพาะ Gold Futures และ Silver Futures นับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เป็นต้นมา

  คณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 ได้อนุมัตินโยบายการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants: DW) โดยมีแผนที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในช่วงไม่เกินไตรมาสที่สองของปี 2555 และได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 • พ.ศ. 2553

  บริษัททำการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์จากเดิมที่ใช้บริการระบบ Broker Office Service (“BSB”) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เปลี่ยนแปลงเป็นระบบปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์ (Security Back Office Application: SBA) ของบริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด (“Freewill”) ใน 5 ระบบงานคือ SBA, KYC/CDD, SMART Link for Equity, SMART MIS โดยบริษัทเริ่มใช้ระบบดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553

  ผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 มีอนุมัติให้บริษัทซื้อหรือรับโอนทรัพย์สินบางส่วนจากบล.นครหลวงไทย ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยให้การรับโอนธุรกิจบางส่วนดังกล่าวมีผลสมบูรณ์นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554

  บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มเติมกลุ่มหลักทรัพย์ที่สามารถทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์จาก SET50 Index เป็น SET100 Index ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้ประกาศข้อกำหนดหลักทรัพย์ที่สามารถขายชอร์ตเพิ่มเติม โดยจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554

  บริษัทเปิดสำนักงานสาขาแห่งใหม่จำนวน 1 สาขา คือ กระบี่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีสาขาทั้งสิ้น 23 สาขา ทั้งนี้ สืบเนื่องจากผลของการซื้อหรือรับโอนทรัพย์สินบางส่วนจากบล.นครหลวงไทย ในต้นปี 2554 บริษัทจะมีสำนักงานสาขาเพิ่มขึ้นเป็น 40 สาขา ซึ่งครอบคลุมการให้บริการในพื้นที่ทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น

 • พ.ศ. 2552

  ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์(SBL)

  ได้รับการอนุมัติจากบริษัท ตลาดอนุพันธ์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้ปฏิบัติงานเป็นผู้ดูและสภาพคล่องใน Gold Futures

  เปิดให้บริการการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ(Offshore Brokerage Department)

 • พ.ศ. 2551

  เปิดสาขาใหม่ 1 สาขา คือ ถนนเสือป่า และควบรวมบางสาขาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีสาขาทั้งสิ้น 30 สาขา และเปลี่ยนแปลงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์จาก DOS เป็น Windows เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการแก่ลูกค้า

  เปิดให้บริการ “T-Smart Fund” โดยร่วมมือกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ในการรับชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุน T-Money ซึ่งลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนดีกว่าการนำเงินไปฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์

  ธุรกิจตราสารอนุพันธ์ให้บริการซื้อขาย Single Stock Futures ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดและระบบอินเทอร์เน็ต

 • พ.ศ. 2550

  เปิดสาขาใหม่ 5 สาขา ได้แก่ สมุทรปราการ จันทบุรี ร้อยเอ็ด บ้านโป่ง และจุติอุทิศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีสาขาทั้งสิ้น 33 สาขา

  เปิดให้บริการที่ปรึกษาการลงทุน(Investment Advisory) เพื่อแนะนำเครื่องมือทางการเงินใหม่แก่นักลงทุน

  เปิดให้บริการซื้อขายสัญญาออปชั่นของดัชนี SET50 (SET50 Index Options) ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดและผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2550

  พัฒนาระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ทางระบบอินเทอร์เน็ต ประเภทบัญชี Credit Balance

  พัฒนาระบบการซื้อขาย SET50 Index Options ร่วมกับบริษัท Freewill Solutions จำกัด เพื่อใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขาย SET50 Index Options ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด ทั้งนี้บริษัทได้ร่วมกับทางบริษัทเซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด พัฒนาระบบเพื่อใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขาย SET50 Index Futures ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต

 • พ.ศ. 2549

  เปิดสาขาสยามสแควร์ อุดรธานี และอุบลราชธานี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมี 29 สาขา

  เปลี่ยนชื่อย่อบริษัทจาก “NATSEC” เป็น “TNS” เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2549

  เปลี่ยนชื่อ Website บริษัทจาก www.thanachartsec.com เป็น www.TNSitrade.com

  เปิดให้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (SET50 Index Futures) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2549

 • พ.ศ. 2548

  เปิดสาขาใหม่อีก 10 สาขา และสาขาออนไลน์ 1 สาขา ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีสาขาทั้งสิ้น 28 สาขา และสาขาออนไลน์ 1 สาขา

  เปลี่ยนชื่อและตราสำคัญบริษัทจาก “บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด(มหาชน) หรือ National Securities PLC." เป็น "Thanachart Securities PLC."

  พัฒนาระบบ IFIS Internet ที่เป็นระบบแสดงข้อมูลการซื้อขายของหลักทรัพย์ด้วยระบบ Windows ผ่านทางเว็บไซต์แทนระบบเดิมคือ IVIP ที่ใช้ระบบ DOS

  ประกาศเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ BNP Paribas Securities(Singapore) Pte Ltd. ร่วมงานกันใน 3 ด้านหลัก คือ ด้านวาณิชธนกิจ งานวิจัย และธุรกิจหลักทรัพย์

  ได้รับอนุญาตจากบริษัท ตลาดอนุพันธ์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ให้เป็นสมาชิกและสามารถให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ได้ อีกทั้งได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการประกอบธุรกิจประเภทการเป็นตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

  เข้าร่วมโครงการนำข้อพิพาทเข้ากระบวนการอนุญาโตตุลาการ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุนที่มีข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับ

 • พ.ศ. 2540

  จัดตั้งหน่วยงานกลยุทธ์การลงทุน โดยมุ่งเน้นให้บริการแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยในด้าน กลยุทธ์ และเทคนิคของตลาดหุ้น และข้อมูลหุ้นรายตัว

  เปิดให้บริการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (SET50 Index Futures) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2549

  ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) เข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

  ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในทีมผู้จัดตั้งและบริหารจัดการกองทุนอิควิตี้ อีทีเอฟ(Equity ETF) กองแรกของประเทศไทย