ไทย English++ เพื่อให้ท่านทำการซื้อขายได้อย่างต่อเนื่อง และ เป็นไปตามเกณฑ์ กลต.ที่ต้องทำแบบประเมินความเสี่ยง Suitability Test ทุกๆ2ปี ขอให้ท่านที่ยังไม่ได้จัดทำ Suitability Test ดำเนินการผ่านระบบฯ  หากไม่ได้ดำเนินการ บัญชีของท่านจะถูก Lock ห้ามซื้อ ++        
   ประจำปี พ.ศ.
Download


 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2559Download